Consiliul Director al GAL – CODRII HERTEI este organul de conducere si de administrare al acesteia care asigura realizarea scopului si obiectivelor GAL – CODRII HERTEI. De asemenea, Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Consiliul Director este alcatuit din membrii numiti de catre Adunarea Generala

El poate fi alcatuit si din persoane din afara GAL – CODRII HERTEI, in limita a cel mult o patrime din componenta lui.

Consiliul Director va putea numi un Secretar General si un Director Executiv din randurile sale, din membrii GAL – CODRII HERTEI sau din afara ei.

Consiliul Director este format din 5-11 membrii si functioneaza pe o durata de 4 ani, perioada in care asigura nemijlocit conducerea GAL – CODRII HERTEI. Membrii Consiliului Director pot fi realesi.

Consiliul Director se va convoca trimestrial sau ori de cate ori va fi nevoie, de catre Presedite sau in lipsa acestuia de catre Vicepresedintele imputernicit.

Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de catre Presedinte iar in lipsa acestuia, de catre Vicepresedintele imputernicit.

Consiliul Director va fi convocat de catre Presedinte prin intermediul Secretarului care va transmite invitatiile cu cel putin doua zile inainte de sedinta. Convocarea se va face nominal, in scris prin intermediul fax, e-mail catre fiecare din membrii Consiliului Director. Invitatiile transmise vor cuprinde data, ora si ordinea de zi a sedintei.

Sedintele Consiliului Director sunt legal intrunite in prezenta a cel putin 50% plus unu din numarul membrilor sai.

Deciziile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritate absoluta a voturilor celor prezenti. La egalitate de voturi, hotarator este votul Presedintelui. Deciziile Consiliului Director sunt consemnate intr-un registru special si vor fi semnate de Presedinte si Secretar.

Consiliul Director se reuneste cel putin o data pe trimestru la initiativa Presedintelui sau ori de cate ori exista cererea a cel putin doua treimi din membrii care fac parte din Consiliul Director. In cazul in care exista cererea scrisa a membrilor Consiliului Director pentru convocarea Consiliului, acesta se va intruni in termen de o luna de la data solicitarii.

In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele responsabilitati:

 1. programeaza si gestioneaza activitatile GAL – CODRII HERTEI;
 2. apararea si gestionarea intereselor grupului;
 3. programeaza gestionarea administrativa, economica si financiara a GAL – CODRII HERTEI, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect;
 4. lansarea apelurilor de selectie pentru proiecte;
 5. propunerea de soluţionare provizorie a acordarii unui ajutor financiar;
 6. propunerea de soluţionare definitiva de acordare a ajutorului financiar;
 7. aprobarea proiectelor care vor fi puse în aplicare de către GAL – CODRII HERTEI;
 8. studierea şi aprobarea de modificare a investiţiilor, dacă este necesar;
 9. acordarea perioadelor de prelungire a implementarii proiectelor;
 10. propunerea de modificare a cheltuielilor de funcţionare a GAL – CODRII HERTEI in cadrul bugetului;
 11. prezentarea catre Adunarea Generala a raportului de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele GAL – CODRII HERTEI;
 12. incheierea de acte juridice in numele si pe seama GAL – CODRII HERTEI;
 13. aprobarea organigramei si politicii de personal ale GAL – CODRII HERTEI, daca prin statut nu se prevede altfel;
 14. propune Adunarii Generale excluderea acelor membri care nu isi indeplinesc obligatiile sau desfasoara o activitate care prejudiciaza GAL – CODRII HERTEI;
 15. indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.