Strategia de dezvoltare locală

Descarcă de aici strategia de dezvoltare locală Codrii Herței

0.Autorizatie de functionare 120 din 15 09 2016.pdf 1.SDL Codrii Hertei versiunea initiala.pdf 2.SDL Codrii Hertei modificarea 1 2017.pdf 3.SDL Codrii hertei modificarea 2 2017.pdf 4..SDL Codrii Hertei modificarea 1 2019.pdf 5.SDL Codrii Hertei modificarea 1 2020.pdf 6.SDL Codrii Hertei modificarea 1 2021.pdf Plan de finantare actualizat.pdf Plan de finantare 13 08 2021.pdf 7. SDL Codrii Hertei modificarea 2 2021.pdf

Obiective, priorități, domenii de intervenție si măsuri

Obiective de dezvoltare rurală Priorități de dezvoltare rurală Domenii de intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
Favorizarea competitivității agriculturii

Obiective transversale: mediu și climă, inovare
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M1/1C Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Numărul total al participanților instruiți: 55
Numărul de acțiuni de informare: 20
Numărul total al participanților la acțiunile de informare: 400
Numărul de zile de formare: 5
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale M6/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Numărul total de locuri de muncă create: 1
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 10
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiective transversale: mediu și climă, inovare
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă M2/6A Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Numărul de locuri de muncă create: 5
Număr structuri care furnizează servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii tehnice, administrative înființate: 5
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M3/6B Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Locuri de muncă create: 1
Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: 130
Număr centre înființate: 1
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M4/6B Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: 1.800
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M5/6B Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: 36.000 persoane