Strategia de dezvoltare locală

Descarcă de aici strategia de dezvoltare locală Codrii Herței

0.Autorizatie de functionare 120 din 15 09 2016.pdf 1.SDL Codrii Hertei versiunea initiala.pdf 2.SDL Codrii Hertei modificarea 1 2017.pdf 3.SDL Codrii hertei modificarea 2 2017.pdf 4..SDL Codrii Hertei modificarea 1 2019.pdf 5.SDL Codrii Hertei modificarea 1 2020.pdf 6.SDL Codrii Hertei modificarea 1 2021.pdf 7. SDL Codrii Hertei modificarea 2 2021.pdf 8.SDL Codrii Hertei modificarea 1 2022.pdf Plan finantare GAL Codrii Hertei 22.11.2022.pdf

Obiective, priorități, domenii de intervenție si măsuri

Obiective de dezvoltare rurală Priorități de dezvoltare rurală Domenii de intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
Favorizarea competitivității agriculturii

Obiective transversale: mediu și climă, inovare
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M1/1C Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Numărul total al participanților instruiți: 55
Numărul de acțiuni de informare: 20
Numărul total al participanților la acțiunile de informare: 400
Numărul de zile de formare: 5
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale M6/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Numărul total de locuri de muncă create: 1
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 10
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiective transversale: mediu și climă, inovare
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă M2/6A Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Numărul de locuri de muncă create: 5
Număr structuri care furnizează servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii tehnice, administrative înființate: 5
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M3/6B Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Locuri de muncă create: 1
Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: 130
Număr centre înființate: 1
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M4/6B Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: 1.800
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M5/6B Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței Locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: 36.000 persoane